WALI TARIM: Imam Al-Muhajir Ahmad bin Isa

Oleh:   Unknown Unknown   |   Wednesday, July 09, 2014           Nasab beliau:

Imam al-Muhajir Ahmad bin ‘Isa al-Rumi bin Muhammad al-Naqib bin ‘Ali al-Uraidhi bin Ja’far as-Shadiq bin Muhammad al-Baqir bin ‘Ali Zainal ‘Abidin bin Hussin al-Sibth putera kepada Sayyidina ‘Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fathimah al-Zahra’ binti Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم.

            Tarikh beliau dilahirkan: Beliau dilahirkan danbesar di kota Bashrah Iraq. Namun tahun kelahirannya diperselisihkan oleh para ulama dan ahli sejarah. Menurut Sa’id ‘Awadh BaWazir di dalam Shafahat min Tarikh Hadhramaut (hal. 56) dan juga Abdullah bin Muhammad Bakutsair didalam Rihlah al-Asywaq al-Qawiyah, Imam al-Muhajir lahir pada 260H. Begitu juga yang tersebut di dalam kitab al-Manhaj as-Sawi Syarh Usul Thoriqah li Saadah Aal Ba’Alawi yaitu kurang lebih tahun 260H. Abdullah bin Nuh di dalam bukunya yang bertajuk al-Imam al-Muhajir (hal. 122) mengatakan bahwa beliau lahir pada malam Jum’at, 13 Jumada al-Ula, 241H. Pendapat ini beliau dasarkan pada sebuah manuskrip Musnad al-Imam al-Muhajir milik al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Ada yang mengatakan pada 273H atau 279H sebagaimana yang disebut oleh al-Habib Abu Bakar al-Adni bin ‘ali al-Masyhur di dalam kitab al-Muhajir Ilallah al-Imam Ahmad bin ‘Isa. Dan menurut al-Habib Muhahammad Dhiya' Shihab dalam kitab beliau yang berjudul al Imam al-Muhajir, mengatakan: “ .. sejauh pengetahuan kami tidak seorang pun yang mengetahui umur al-Imam Al Muhajir secara pasti …..”

            Pendidikan: Beliau mendapat pendidikan awal dari ayahnya dan juga paman-pamannya. Beliau besar sebagai orang yang memiliki ilmu agama yang tinggi dan berakhlak mulia. Sesungguhnya zaman yang dilalui Imam al-Muhajir adalah zaman yang dipenuhi dengan ulama dan pelbagai ragam peradaban serta warna-warni ilmu pengetahuan seperti ilmu syariah, ilmu kalam, ilmu filsafat, ilmu falak, ilmu berkaitan dengan bahasa dan sastra arab, tasawuf, ilmu hisab, ilmu tibb dan lain-lain.

            Diriwayatkan bahwasannya Imam al-Muhajir banyak mengambil riwayat dari ulama' pada zamannya, di antara mereka, Ibnu Mandah, al-Asbahani, Abdul Karim al-Nisai, an-Nablisi al-Bashri. Selain itu, banyak pula para ulama' yang mengambil riwayat dari nya seperti al-Hafidh al-Daulabi, Ibnu Sha’id, al-Hafidh al Ajuri, Abdullah bin Muhammad bin Zakariya al- Aufi al-Muammar al-Bashri, Hilal Haffar al-Iraqi, Ahmad bin Said al-Ashbahani, Ismail bin Qasim al-Hisasi, Abu al Qasim al-Nasib al-Baghdadi, Abu Sahl bin Ziyad, dan lain-lain. Beliau, Imam al-Muhajir juga pernah berkirim surat dengan Imam Ibn Jarir ath-Thabari (wafat 310H)
            Berhijrah:

            Pada abad ke 4 hijriah merupakan masa yang paling gelap dalam sejarah Islam. Di kalangan muslimin umat terpecah-belah menjadi beberapa kelompok, di antaranya: Sunni, Syi'ah, Khawarij10, Mu'tazilah11 dan lain-lainnya. Belum lagi datangnya kelompok Zanji12 di Bashrah, yang  banyak menimbulkan kekacauan dan kerusakan di segala bidang. Disebutkan, bahwa ketika terjadi serangan dari kelompok Zanji ribuan warga Bashrah terbunuh dalam tiap harinya. Ditambah lagi kehadiran kaum Qaramitha13 pada tahun 310 H yang telah menjadikan Kota Bashrah semakin mencekam. Pada masa itu sejarah mencatat, bahwa pada tahun 930 M kaum Qaramitha masuk dan menyerang kota suci Makkah, bahkan Hajar Aswad berhasil dijebol dan dirampok dari tempat asalnya dan berada di tangan kaum Qaramitha selama 23 tahun. Suasana Makkah dan Madinah saat itu sangat mencekam, pembunuhan terjadi di berbagai penjuru kota.

            Dalam keadaan seperti itulah Al-Imam Ahmad Al-Muhajir meninggalkan tanah kelahirannya untuk menyelamatkan akidahnya, serta bagi generasi keturunan berikutnya. Beliau memilih Hadramaut, sebuah negeri miskin yang tandus sebagai tempat hijrahnya demi untuk menyelamatkan akidah dan agamanya. Al-Imam Ahmad Al-Muhajir merupakan sesepuh dari seluruh keturunan ba'alawi. Beliau memiliki jasa yang sangat besar bagi semua anak cucunya. Sebab beliau rela meninggalkan tanah air dan kekayaannya untuk menyelamatkan akidah dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Imam Ahmad Muhajir hijrah dari Bashrah ke Madinah al-Munawwarah dan seterusnya ke Hadhramaut atas beberapa faktor, antaranya:

·         suasana politik yang gawat di Bashrah dan juga seluruh Iraq. Pemerintahan ‘Abbasiyyah menerima penentangan dan serangan dari golongan pemberontak seperti dari kaum Zinj, Qaramithah dan lain-lain.

·         timbulnya berbagai fitnah, bencana dan kedengkian di kalangan masyarakat Iraq – dalam masalah agama dan juga dunia

·         berlakunya kerusakan aqidah dan menularnya kegelapan bid’ah serta berlaku penentangan terhadap sunnah dan para pendukungnnya.

·         berlakunya penghinaan terhadap para golongan ‘Alawiyin serta beratnya berbagai tekanan yang mereka rasakan.


            Hal ini disebut oleh al-Habib ‘Ali bin Abu Bakar as-Sakran (wafat 12 Muhaarram 895H) di dalam al-Barqah al-Masyiqah:

Berkat hijrah beliau (Imam al-Muhajir ke Hadhramaut) selamatlah anak cucu beliau dari berbagai kerusakan aqidah, fitnah, kegelapan bid’ah, penentangan terhadap sunnah (ahlussunnah) dan pengikutnya. Berkat hijrah tersebut, mereka selamat dari kecenderungan untuk mengikuti berbagai keyakinan syi’ah yang sangat buruk yang ketika itu melanda sebahagian besar asyraf (anak-cucu Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم) yang berada di Iraq. Para asyraf Iraq tersebut terkena fitnah mungkin karena mereka tetap tinggal disana. Adapun anak-cucu al-Imam Syihabuddin Ahmad bin Isa yang tiba di Hadhramaut dan kemudian menetap di Tarim, mereka adalah asyraf yang sunni (beraqidah ahlussunnah wal jamaah) serta berakhlak mulia …… (al-Barqah al-Masyiqah:hal.33)

Beliau juga menyebut:

“Dengan cahaya firasat dan penyaksian bashirahnya, beliau (Imam al-Muhajir) melihat Iraq telah dilanda berbagai fitnah dalam permasalahan agama maupun dunia. Maka beliau segera melaksanakan perintah Allah Ta’ala yang bermaksud: Maka segeralah kembali kepada Allah … (surah adz-Dzariat: 50) …..”

            Di dalam kitab al-Masyra’ al-Rawi fi Manaqib al-Sadah al-Kiram Aal Abi ‘Alawi oleh Syaikh Muhammad bin abu Bakar asy-Syili disebut:

            Berkat hijrah tersebut selamatlah keturunan Imam Ahmad bin ‘Isa dari berbagai bid’ah dan kegelapannya serta kecenderungan untuk mengikuti rafidhah (Syiah) yang telah merusakkan warga Iraq. (Masyra’ur Rawi, Juz 1, hal.249)

            Penghijrahan ini adalah untuk menyelamatkan kaum keluarga dan pengikut beliau. Dan juga untuk menyusun kekuatan baru guna terus berdakwah kepada um. Setelah berulangkali melakukan sholat isitikaharah, akhirnya pada tahun 317H, Imam al-Muhajir dan sejumlah anggota keluarganya antaranya isteri beliau Syarifah Zainab binti ‘Abdullah bin al-Hasan bin ‘Ali al-Uraidhi; anak beliau ‘Abdullah atau lebih dikenali dengan ‘Ubaidillah (beliau adalah murid Syaikh Abu Thalib al-Makki – pengarang kitab Qut al-Qulub. Imam Ubaidullah wafat 383H) bersama isterinya Ummul Banin binti Muhammad bin Isa bin Muhammad; dan anaknya yaitu Ismail bin Abdullah bin Ahmad yang dijuluki dengan al-Bashri (moyangnya bani Bashri), as-Sayyid ‘Ali bin ‘Umar bin Muhammad bin Sulaiman bin ‘Ubaid bin ‘Isa bin ‘Alwi bin Muhmmad bin Jamjaam bin ‘Auf bin Musa al-Kadzim bin Ja’far ash-Shodiq (moyangnya keluarga al-Ahdal); as-Sayyid Ahmad al-Qudaimi, moyang keluarga al-Qudaim (yang nasabnya bersambung kepada Muhammad al-Jawwad bin ‘Ali al-Ridha bin Musa al-Kadzim bin Ja’far alh-Shodiq); pembantu-pembantu Imam al-Muhajir – Syuwaiyah bin Faraj al-Asbahani, Ja’far bin Abdullah al Azdi dan Mukhtar bin Abdullah bin Sa'ad; dan para pengikutnya; jumlah mereka yang berhijrah bersama beliau lebih dari 70 orang ….. berhijrah meninggalkan kota Bashrah. Anak beliau Muhammad di tinggalkan di kota Bashrah untuk menjaga barang peninggalan dan akan menyusul kemudiannya.

            Kota pertama yang dituju Imam al-Muhajir dan rombongannya adalah kota Madinah. Kota yang dihuni dan dimakamkan jasad datuk beliau yaitu Sayyiduna Rasulullah صلى الله عليه وآله وسلم. Beliau bersama lebih 70 ahli rombongannya menetap selama 1 tahun di kota Madinah.

            Mekah diserang: Pada tahun 317H juga, kota Mekah diserang dan diduduki oleh puak Qaramithah (beraqidah Syiah Ismailliah/Syiah Batiniah) dan Hajarul Aswad telah diambil dan dibawa oleh kaum Qaramithah yang diketuai oleh Abu Thahir Sulaiman bin Abi Sa’id ke negeri mereka, Ahsa. [Hajar Aswad dikembalikan ke tempatnya pada hari Selasa tanggal 10 Dhulhijjah 339H yaitu setelah 22 tahun Ka’bah kosong dari Hajar Aswad.]

            Pada tahun 318H Imam al-Muhajir pergi ke Mekah untuk mengerjakan ibadah haji dan setelah selesai beliau dan rombongan terus bergerak ke Hadhramaut. Tempat pertama yang beliau singgah adalah Jubail yang terletak di Wadi Dau’an. Tidak lama kemudian beliau berpindah ke daerah Hajrain dan menetap di sana untuk beberapa lama. Imam Muhajir telah membeli sebuah kebun di Hajrain dengan harga 1,500 dinar. Dan kebun ini dihadiahkan kepada pembantu beliau Syawih sebelum beliau berpindah ke desa Jusyair. Tidak lama di sana, beliau lalu melanjutkan kembali perjalanannya dan akhirnya sampailah di daerah Husayyisah/Husaisah (tidak jauh dari Tarim, lebih kurang setengah marhalah). Akhirnya beliau memutuskan untuk menetap di Husaisah. Semenjak beliau menetap di sana, mulai terkenallah daerah tersebut. Di sana beliau mulai menyebarkan-luaskan as-Sunnah.

            Ketika masuk ke Hadramaut beliau melalui arah negeri Yaman. Beliau menggunakan metode dakwah dengan akhlak yang lembut dan luwes. Tidak sedikit dari kaum khawarij yang dulunya bersifat brutal, akhirnya menyatakan taubat di hadapan beliau. Menurut sumber sejarah yang shahih dikatakan bahwa Madzhab Khawarij merupakan madzhab yang paling banyak dianut masyarakat di Hadramaut kala itu. Mereka saling berebut pengaruh dengan kelompok Zaidiyah14. Namun, dengan keluasan ilmu dan keberanian Al-Imam Ahmad Al-Muhajir, beliau berhasil mengajak para pengikut khawarij untuk menganut Madzhab Syafi'i dalam fikih dan ahlussunnah wal jama'ah dalam akidah. Dan sebelum abad 7 hijriah berakhir, Madzhab Khawarij telah terhapus secara menyeluruh dari Hadramaut dan Madzhab Ahlussunnah wal jama'ah diterima oleh seluruh penduduknya.

            Di Hadramaut sendiri akidah dan madzhab Imam Ahmad Al-Muhajir adalah sunni syafi'i dan ini terus berkembang sampai sekarang tanpa  berkurang sedikitpun. Hadramaut kini menjadi kiblat kaum sunni yang ideal terutama bagi kaum alawiyin, karena kemutawatiran sanad serta kemurnian agama dan akidahnya. Ini dapat dilihat bagaimana amalan mereka dalam bidang ibadah yang tetap berpegang pada Madzhab Syafi'i, seperti pengaruh yang telah mereka tinggalkan di nusantara ini. Dalam bidang tasawwuf 15, meskipun ada nuansa Ghazali, namun di Hadramaut menemukan bentuknya yang khas yaitu tasawwuf sunni salaf 16 alawiyin yang sejati.

            Dari Hadramaut inilah anak cucu Al-Imam Al-Muhajir menjadi pelopor dakwah Islam sampai ke ufuk timur, diantaranya ke daratan India, kepulauan Melayu dan Indonesia. Juga ada yang ke daerah Afrika seperti Ethopia, sampai kepulauan Madagaskar17. Dalam berdakwah, mereka tak pernah bergeser dari asas keyakinannya yang berdasarkan Al-Qur`an, As-Sunnah, ijma 18 dan qiyas 19.

             Beliau, al-Imam Ahmad bin 'Isa al-Muhajir رضي الله عنه wafat pada 345H/956M, dan dimakamkan di Syi’b Makhdam, Husaisah, Hadramaut. Semoga Allah mengurniakan sebaik-baik balasan kepada Imam yang berjasa ini. Kerana dari beliaulah lahirnya keturunan Ba'alawi yang sangat berjasa dalam mengembangkan Islam sehingga sampai ke Nusantara dan seterusnya mendidik umat Islam dirantau ini untuk menyintai Allah dan rasulNYA.